Tuukka

Royal Gipsy Duke

paintruuna s.2008 sk. 140-160cm